Studia stacjonarne II stopnia

ExhibitionDrodzy Kandydaci!

Instytut Stosunków Międzynarodowych (ISM) Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powstał w 1976 r. i od tego czasu zajmuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym w Polsce, w Europie i na świecie. Nasi absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie stosunków międzynarodowych, która umożliwia im wybór zróżnicowanych ścieżek kariery zawodowej Naszym priorytetem jest stworzenie takich warunków edukacyjnych, aby student mógł pogłębiać swoje pasje i rozwijać się w wybranym kierunku pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej.

Absolwenci ISM są przygotowani do pracy zarówno w administracji krajowej, w organizacjach międzynarodowych, w organizacjach pozarządowych, jak i w szeroko pojętym świecie biznesu. Nasze interdyscyplinarne programy skierowane są do kandydatów interesujących się sprawami międzynarodowymi oraz do tych, którzy stosunki międzynarodowe pragną zrozumieć i posiąść na ich temat pogłębioną wiedzę.

Aby dowiedzieć się więcej o Instytucie, zachęcam do pobrania broszury informacyjnej.

Zapraszam do studiowania w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW!

Dyrektor ISM

dr hab. Jakub Zajączkowski 

O studiach

Specjalności ListaDwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) w dziedzinie stosunków międzynarodowych prowadzą do uzyskania stopnia magistra stosunków międzynarodowych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.

Po przyjęciu na studia studenci wybierają jedną z 7 specjalności:

 • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
 • dyplomacja współczesna,
 • stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,
 • międzynarodowa polityka handlowa,
 • studia pozaeuropejskie,
 • studia azjatyckie,
 • biznes i polityka Indii.

W przypadku wyboru specjalności studia pozaeuropejskie kandydat wybiera jedną z dwóch poniższych specjalizacji:

 • studia amerykanistyczne,
 • studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem.

 

Wymagane dokumenty

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/wymagane-dokumenty/

Uwaga : kandydat przedkłada komisji rekrutacyjnej wszystkie dokumenty wymienione na wyżej wskazanej stronie ogólnouniwersyteckiej/dotyczące studiów II stopnia – w tym : albo dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich) albo zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich (wystawiane przez właściwy dziekanat po przeprowadzonej obronie, zawierające m.in. informację o ocenie uzyskanej na dyplomie; w przypadku przedłożenia takiego zaświadczenia kandydat podpisuje oświadczenie zobowiązujące go do przedłożenia dyplomu w późniejszym terminie – POBIERZ ); ponadto kandydat przedkłada komisji rekrutacyjnej oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotów ‚Podstawa ochrony własności intelektualnej’ oraz ‚BHP’ – POBIERZ.

Ponadto : osoby, które obecnie studiują inny kierunek na UW lub ciągle posiadają legitymacje nie składają podania o legitymacje i nie płacą 17zł opłaty, przedkładają jedynie kserokopię posiadanej legitymacji.

Zasady kwalifikacji

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-SM&kategoria

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S2-SM-C&kategoria

Pisemny test wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych odbywa się w oparciu o poniższe podręczniki:
1/ Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2017;
2/ Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2009;
3/ Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza – struktura – dynamika, Warszawa 2006.

Zachęcamy do przejrzenia przykładowych testów kwalifikacyjnych.

Specjalności i specjalizacje

Specjalność: Bezpieczeństwo i studia strategiczne

Specjalność prowadzona jest przez Zakład Studiów Strategicznych ISM, który tworzy zespół kompetentnych i dynamicznych osób, o szerokim spektrum zainteresowań badawczych i bogatym oraz różnorodnym doświadczeniu. Kierownikiem zakładu jest prof. dr hab. Roman Kuźniar, były doradca prezydenta RP ds. bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, a wcześniej m.in. dyplomata oraz dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Na wysoką jakość kształcenia przekłada się nie tylko wyjątkowy dorobek badawczy członków Zakładu, ale także bliski związek ich prac z praktyką. Przejawia się to m.in. we współpracy z MON, BBN i innymi ośrodkami rządowymi, w konferencjach oraz projektach związanych z bieżącymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w udziale w opracowywaniu strategii bezpieczeństwa narodowego RP, w strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa narodowego, w przygotowaniu autorskiej koncepcji strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego – przed szczytem NATO w Lizbonie, w 2010 r.

W istotną część przedsięwzięć zakładu angażują się również studenci (obecnie np. w kolejnych spotkaniach eurodebaty toczącej się w Pałacu Prezydenckim). We współpracy z innymi pracownikami ISM Zakład odpowiada za przygotowanie kolejnych edycji „Rocznika Strategicznego”, jednej z trzech tego rodzaju publikacji w Europie (obok Wielkiej Brytanii i Francji). Prócz tego opracowuje wspólnie publikacje książkowe, w tym podręcznik do studiów nad bezpieczeństwem „Bezpieczeństwo międzynarodowe” (Warszawa, 2012).

Nauczanie na specjalności obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa i studiów strategicznych. Obszernie omawiane są zagadnienia tradycyjnie związane z tą problematyką – kwestie użycia siły, istota i przebieg konfliktów zbrojnych, funkcjonowanie i specyfika sojuszy i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa, studia strategiczne oraz nad narodowymi strategiami bezpieczeństwa. Równie wiele uwagi poświęca się także aspektom humanitarnym i prawnym bezpieczeństwa, problematyce kontroli zbrojeń i rozbrojenia, a także zagadnieniom takim jak bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne, terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne czy wyzwania dla bezpieczeństwa jednostek. Ambicją prowadzących specjalność jest przekazanie wiedzy aktualnej i całościowej, z uwzględnieniem pełnej złożoności problematyki bezpieczeństwa oraz wykorzystaniem solidnego fundamentu teoretycznego. Dlatego też ważnym elementem programu specjalności pozostaje prezentacja historycznej ewolucji oraz obecnego stanu teorii bezpieczeństwa międzynarodowego.

Studia na specjalności bezpieczeństwo i studia strategiczne przygotowują profesjonalistów do pracy w administracji rządowej, ośrodkach analitycznych, organizacjach międzynarodowych i przedsiębiorstwach, których działalność jest związana z zagadnieniami szeroko pojętego bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak uczą myśleć strategicznie i planować wielowymiarowo, co stanowi umiejętność przydatną w niemal każdej sytuacji i okolicznościach.

Specjalność: Biznes i polityka Indii

Absolwenci studiów drugiego stopnia Biznes i Polityka Indii będą posiadali wiedzę z zakresu:phpRM0dFsAM-229x153

 • zarządzania na rynkach azjatyckich (indyjskim) z uwzględnieniem aspektów kulturowych i ekonomicznych (klasyczne i współczesne indyjskich koncepcji zarządzania, uwarunkowania ekonomiczno-kulturowych w opisie i wyjaśnianiu zjawisk z zakresu zarządzania na rynkach azjatyckich)
 • polityki gospodarczej Indii (analiza modelu gospodarczego Indii, implikacje rozwoju gospodarczego Indii dla gospodarki światowej)
 • metodologii badań nad współczesną Azją i Indiami (nurty badawczych w nauce o stosunkach międzynarodowych, analiza procesów i zjawisk społecznych, politycznych i ekonomicznych w Indiach i Azji
 • systemu politycznego Indii (mechanizmy funkcjonowania systemu politycznego w Indiach, analiza sceny politycznej)
 • cywilizacji i historii Azji Południowej (procesy i zjawiska zachodzące w społeczeństwie w Indiach, analiza procesów związanych z kulturą Indii)
 • stosunków UE z Indiami – aspekty polityczne, ekonomiczne i prawne (mechanizmy i instrumenty polityki zewnętrznej UE, zwłaszcza w kontekście współpracy gospodarczej i politycznej między UE a Indiami, analiza stosunków gospodarczych i politycznych UE z Indii)
 • prawa handlowego i gospodarczego Indii (źródła prawa handlowego i gospodarczego w Indiach, interpretacji i stosowania prawa handlowego i gospodarczego w praktyce)
 • systemu finansowego Indii (mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego w Indiach i jego wpływu na gospodarkę Indii)
 • strategii przedsiębiorstw międzynarodowych w Azji (mechanizmy działania przedsiębiorstw międzynarodowych w UE i Azji, zwłaszcza w Indiach)
 • bezpieczeństwa w regionie Azji Wschodniej i Azji Południowej (diagnozowanie zmian w regionie na podstawie przeobrażeń modelu równowagi sił)
 • Indii i międzynarodowy rynek sztuki (mechanizmy rynku sztuki w Indiach, jego aspektów prawnych i ekonomicznych oraz jego współzależności ze światowym rynkiem sztuki)

phpsiWr9SAM-229x152Studia Biznes i Polityka Indii oferują innowacyjne przedmioty, które interdyscyplinarnie prezentują problematykę indyjską. Oferują także możliwość wyjazdu na semestr nauki do Indii (m.in.: Jawaharlal Nehru University, University of Calcutta, Manipal University, University of Mumbai, TATA Institute of Social Science Mumbaj) i Nepalu (Global Collage International, Tribhuvan University). Uzyskana podczas studiów wiedza będzie unikatowa, co zdecydowanie zwiększy możliwości sukcesu absolwenta na rynku pracy. Absolwenci będą gotowi po podjęcia pracy nie tylko w administracji publicznej (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), ale także w instytucjach Unii Europejskiej oraz w sektorze biznesu (korporacje międzynarodowe, firmy consultingowe). Ponadto wiedza uzyskana podczas studiów będzie umożliwiała podjęcie pracy w ośrodkach badawczych i organizacjach pozarządowych zajmujących się tematyką azjatycką.

Specjalność: Dyplomacja współczesna

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy służbach dyplomatycznych i konsularnych, w organizacjach międzynarodowych, w tym w obsłudze struktur unijnych oraz instytucjach wewnętrznych z udziałem podmiotów zagranicznych. Studenci otrzymują rozszerzoną ofertę przedmiotów z zakresu stosunków międzynarodowych, umożliwiającą swobodne poruszanie się w tej dziedzinie oraz treści specyficzne, pozwalające poznać teoretyczne podstawy wiedzy o funkcjonowaniu służb dyplomatycznych i konsularnych. Poza bardzo mocno wpisującymi się we współczesne stosunki międzynarodowe kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego, ochrony praw człowieka ochrony środowiska i podstawowymi zagadnieniami z zakresu obrotu gospodarczego, studenci poznają niezbędną do poruszania się w środowisku dyplomatycznym historię sztuki i historię dyplomacji. Analizują prawo dyplomatyczne i prawo konsularne oraz powiązane z nimi normy zwyczajowe i kurtuazyjne. Poznają protokół dyplomatyczny, organizację i technikę służby zagranicznej, a także komunikowanie w dyplomacji i zasady negocjacji, pozwalające nie tylko przyswoić specjalistyczną terminologię, właściwe zachowania, ale także tajniki „sztuki” związanej z obrotem międzynarodowym. Zajęcia powadzone są częściowo przez pracowników Instytutu mających osobiste doświadczenie w pracy dyplomatycznej i konsularnej.

Specjalność: Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej (wcześniej: Integracja i stosunki zewnętrzne UE)

Specjalność Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej proponuje niezwykle atrakcyjną oraz konkurencyjną w porównaniu z innymi jednostkami akademickimi ofertę w zakresie studiowania problematyki związanej z Unią Europejską. Obok niewątpliwego atutu jakim jest studiowanie przedmiotów kierunkowych w zakresie problematyki stosunków międzynarodowych, program specjalności umożliwia bowiem zdobycie przez studentów pogłębionej wiedzy na poziomie uniwersyteckim z zakresu problematyki związanej z zasadami funkcjonowania oraz praktyczną realizacją najważniejszych dziedzin stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. W związku z tym w ramach dwuletniego cyklu kształcenia studenci zdobywają fachową wiedzę przede wszystkim w zakresie przedmiotów odnoszących się do podstaw prawnych i instytucjonalnych stosunków zewnętrznych UE, takich jak: Prawne i instytucjonalne podstawy stosunków zewnętrznych UE, Prawo gospodarcze UE; Kultura i cywilizacja europejska; Protokół dyplomatyczny UE oraz w zakresie przedmiotów odnoszących się do najważniejszych dziedzin stosunków zewnętrznych UE, takich jak: Wspólna Polityka Handlowa; Polityka Unii w zakresie rozwoju i pomocy humanitarnej; zewnętrzne aspekty polityk UE; Azyl, wizy i ochrona granic zewnętrznych UE; Wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony UE. Program daje także studentom możliwość poznania przedmiotów odnoszących się do stosunków UE z najważniejszymi państwami i regionami oraz przedmiotów dotyczących polityki państw członkowskich w odniesieniu do stosunków zewnętrznych UE.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę – fachowców w zakresie stosunków międzynarodowych, prawa UE oraz szeroko rozumianej integracji i dyplomacji europejskiej oraz międzynarodowego obrotu gospodarczego. Pracownicy ISM realizujący program specjalności aktywnie uczestniczą w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus (wcześniej Erasmus – Mundus), prowadząc wykłady w czołowych ośrodkach akademickich w Unii Europejskiej oraz w państwach trzecich, a także biorą udział w inicjatywach pozauczelnianych, mających na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz stosunków zewnętrznych UE.

Po ukończeniu specjalności studenci otrzymują dyplom o wysokiej wartości rynkowej, zyskując wiedzę umożliwiającą zatrudnienie zarówno w instytucjach UE, jak i w instytucjach krajowych szczebla centralnego oraz samorządowego zajmujących się problematyką integracji europejskiej oraz współpracą z UE. Absolwenci ISM, kończący specjalność mają także możliwość zatrudnienia w dyplomacji, a także w organizacjach międzynarodowych oraz w publicznym i prywatnym sektorze gospodarczym zajmującym się problematyką szeroko rozumianego obrotu międzynarodowego, w którym wykorzystywana jest fachowa wiedza z zakresu stosunków zewnętrznych UE.

Specjalność: Komunikowanie międzykulturowe (rekrutacja prowadzona do roku akademickiego 2017/18)

Specjalność jest prowadzona przez Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych ISM we współpracy ze specjalistami w tym zakresie z innych zakładów ISM oraz z wyspecjalizowanych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem zakładu jest Profesor Grażyna Michałowska, zaś osoby prowadzące zajęcia na specjalności intensywnie współpracują bądź są ekspertami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Centrum Kultury, jak również współpracują jako wykładowcy z wieloma prestiżowymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi, np. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Norwegii, Indii, Nepalu czy Tajwanu. Doświadczenia problemów wynikających z różnic kulturowych współczesnego świata przedstawiane są w ramach zajęć w oparciu zarówno o bogate zaplecze teoretyczne, jak i praktyczne samych wykładowców.

Program specjalności jest odpowiedzią na oczekiwania zglobalizowanego rynku pracy, gdzie umiejętność kompetentnego poruszania się w kwestiach związanych z komunikacją międzykulturową staje się coraz istotniejsza w sferze biznesu i gospodarki, instytucji administracji centralnej i lokalnej, szczególnie związanej z wielokulturowością wzrastającą w warunkach intensyfikacji ruchów migracyjnych. Stąd też w programie znajdują się m.in. takie zajęcia jak: antropologia kultury, komunikacja międzykulturowa, konflikty międzykulturowe, historia sztuki, międzynarodowy rynek dzieł sztuki, media w stosunkach międzynarodowych, stosunki kulturalne w regionach, lobbing, PR i marketing w kulturze, społeczne i kulturowe aspekty globalizacji, kulturowe uwarunkowania współczesnych operacji wojskowych, finansowe aspekty działalności kulturalnej i międzynarodowych stosunków kulturalnych, zarządzanie na rynkach międzynarodowych: wymiar ekonomiczny i kulturowy, polityka kulturalna wybranych państw.

Specjalność Komunikowanie międzykulturowe jest zatem ofertą edukacyjną dla studentów, pragnących zdobyć wiedzę w zakresie roli kultury we współczesnych stosunkach międzynarodowych i prawnych podstaw jej funkcjonowania w obrocie międzynarodowym. Absolwent specjalności ma zdecydowanie szersze od przeciętnych kompetencje kulturowe, jest w stanie zdefiniować szanse i zagrożenia dla kultury i tożsamości kulturowej wynikające z procesów globalizacji i włączenia do obrotu kulturalnego instrumentów właściwych obrotowi gospodarczemu. Potrafi oceniać przydatność i aplikować te instrumenty w przyszłej współpracy z cudzoziemcami, migrantami, w organizacjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych. Z drugiej strony zdobyte umiejętności pozwalają mu diagnozować problemy wiążące się z koniecznością codziennego życia i pracy w środowisku wielokulturowym.

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na tę specjalność.

Specjalność: Międzynarodowa polityka handlowa

To unikalna specjalizacja na kierunku stosunki międzynarodowe i jedyna tego rodzaju oferta dydaktyczna w naszym kraju. Utworzona została z myślą o tych kandydatach, których interesują kwestie obrotu gospodarczego z zagranicą (finanse, handel, biznes międzynarodowy, usługi, ochrona własności intelektualnej). To specjalność o wybitnie prorynkowej orientacji przygotowująca do podjęcia pracy w sektorze prywatnym i publicznym, instytucjach UE i przedsiębiorstwach międzynarodowych. Umożliwia to struktura programu nauczania w którym znalazły się przedmioty z prawa gospodarczego, organizacji i zarządzania, analizy finansów, polityki handlowej państw, zasad prowadzeni biznesu międzynarodowego. Wybór tej specjalności to najlepsza inwestycja w karierę zawodową na krajowym, unijnym i globalnym rynku pracy.

Specjalność pozaeuropejska – specjalizacja: studia amerykanistyczne

Specjalność ta poświęcona jest analizie szeroko pojętych stosunków międzynarodowych ujmowanych z perspektywy państw zachodniej półkuli. Oprócz przedmiotów ogólnych, rozwijających wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, oferujemy przedmioty specjalistyczne, ukazujące różnorodność, odmienność i specyfikę państw amerykańskich. Nacisk w równym stopniu kładziony jest na kwestie polityczne, gospodarcze, jak i kulturowe. W czasie zajęć analizowane są między innymi takie zagadnienia jak: historia regionu, polityka zagraniczna poszczególnych państw amerykańskich, kwestie współpracy regionalnej i bezpieczeństwa, stosunki transatlantyckie, relacje Unii Europejskiej z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, wpływ Polonii na polską politykę zagraniczną oraz szeroko pojęte studia kulturowe nad oboma Amerykami.

Absolwent podczas zajęć otrzyma całościowy obraz obu kontynentów, będąc w stanie zrozumieć i opisach ich specyfikę na tle innych państw świata. Będzie specjalistą z zakresu analizy zjawisk i wydarzeń zachodzących zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Ameryce Łacińskiej. Po studiach absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie – oprócz tradycyjnych sektorów, które zgłaszają zapotrzebowanie na osoby kończące kierunek stosunki międzynarodowe – także jak specjaliści od zachodniej półkuli w NGOs-ach zajmujących się pomocą rozwojową, organizacjach zajmujących się Polonią w Amerykach (np. wyjazdy do pracy z Polonią w Argentynie czy Brazylii), turystyce, dzięki szerokiej wiedzy na temat specyfiki kulturowej tamtego regionu świata.

Studiując na specjalizacji amerykanistycznej student nabędzie wiedzę, która odróżni go od innych absolwentów stosunków międzynarodowych, jednocześnie nie pozbawiając wiedzy charakterystycznej dla tego kierunku studiów.

Specjalność pozaeuropejska – specjalizacja: studia badań nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem

Specjalność ta jest przeznaczona dla studentów zainteresowanych zarówno historią, jak i współczesnymi procesami politycznymi i gospodarczymi zachodzącymi w regionach objętych programem studiów. Program zajęć pozwala na przybliżenie specyfiki tych regionów we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz ukazanie głównych trendów rozwojowych wpływających na ich rolę i pozycję międzynarodową. Celem studiów jest także wskazanie najważniejszych uczestników zachodzących tam procesów – mocarstw regionalnych, jak i ponadregionalnych, realizujących swoje interesy w ramach danego systemu oddziaływań międzynarodowych. Program nauczania w ramach specjalności obejmuje m.in. kwestie współpracy i rywalizacji w sferze politycznej i bezpieczeństwa, kształtowanie mechanizmów współpracy gospodarczej (integracja ekonomiczna), a także podstawowe zagadnienia wskazujące na specyfikę kulturowo-cywilizacyjną tych regionów. Uwzględnione zostały także w programie podstawowe zagadnienia przybliżające historię tych państw i regionów.

Studia w ramach specjalności mają przygotować absolwentów do podejmowania zadań związanych z obsługą szeroko rozumianego obrotu międzynarodowego z państwami regionów objętych programem nauczania. Są to regiony o bardzo ważnym (Bliski Wschód) lub rosnącym (Afryka) znaczeniu we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Rosnąca aktywność mocarstw takich jak Stany Zjednoczone, Francja, Chiny czy Indie w ramach regionalnych procesów wskazuje, iż regiony te będą odgrywały także istotną rolę w przyszłości (choćby poprzez czynnik surowcowo-energetyczny). Studia w ramach specjalności mają przygotować absolwentów do udziału w tych procesach.

Specjalność: Studia azjatyckie

To wielodyscyplinarne specjalności mieszczące się w profilu studiów regionalnych jakie od lat są rozwijane w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Została utworzona z myślą o tych którzy interesują się problematyką Azji, która obok obszaru Euroatlantyckiego stała się drugim w świecie centrum wpływu w stosunkach międzynarodowych. Studia w ramach tej specjalności oferują bardzo ciekawy i zróżnicowany program obejmujący problematykę polityki, ekonomii i kultury Chin, Japonii i państw Azji Południowo-Wschodniej. Rozwój stosunków Polski i Unii Europejskiej z państwami Azji stwarza zapotrzebowanie na wiedzę o nich, wiedzę której praktyczniej użyteczności nie sposób nie docenić. Rynek pracy w Polsce i UE czeka na specjalistów od tego regionu.

Przykładowe testy kwalifikacyjne

Test kwalifikacyjny na studia dzienne II stopnia 2010 pobierz

Test kwalifikacyjny na studia dzienne II stopnia 2011 pobierz

Test kwalifikacyjny na studia dzienne II stopnia 2012 pobierz

Sylwetka absolwenta

DSC_0711Absolwent powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien znać teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym; organizacjach i instytucjach międzynarodowych; jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą; ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; dyplomacji oraz środkach masowego, przekazu – prasie, radiu, telewizji.

Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kontakt

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW REKRUTACJI W ISM UW: mgr Jacek Kosiarski
ul. Żurawia 4, tel. do Sekretariatu ISM 22 553-16-38
e-mail : j.kosiarski@uw.edu.pl

UWAGA : INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE :

irk.uw.edu.pl ;

http://rekrutacja.uw.edu.pl/ ;

Poczta do ISM ws. rekrutacji : rekrutacja@ism.uw.edu.pl

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej na studia anglojęzyczne I i II stopnia jest Linda Masalska , tel. 22 55-31-637

e-mail : international.office.ism@uw.edu.pl

Kontakt z Biurem ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego (np. w sprawach dotyczących rejestracji kandydatów na studia, funkcjonowania systemu irk, itd.)
http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/

Do pobrania: