Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne)

ExhibitionDrodzy Kandydaci!

Instytut Stosunków Międzynarodowych (ISM) Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powstał w 1976 r. i od tego czasu zajmuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym w Polsce, w Europie i na świecie. Nasi absolwenci posiadają szeroka wiedzę w dziedzinie stosunków międzynarodowych, która umożliwia im wybór zróżnicowanych ścieżek kariery zawodowej Naszym priorytetem jest stworzenie takich warunków edukacyjnych, aby student mógł pogłębiać swoje pasje i rozwijać się w wybranym kierunku pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej.

Absolwenci ISM są przygotowani do pracy zarówno w administracji krajowej, w organizacjach międzynarodowych, w organizacjach pozarządowych, jak i w szeroko pojętym świecie biznesu. Nasze interdyscyplinarne programy skierowane są do kandydatów interesujących się sprawami międzynarodowymi oraz do tych, którzy stosunki międzynarodowe pragną zrozumieć i posiąść na ich temat pogłębioną wiedzę.

Zapraszam do studiowania w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW!

Dyrektor ISM

dr hab. Jakub Zajączkowski 

O studiach

Dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) w dziedzinie stosunków międzynarodowych prowadzą do uzyskania stopnia magistra stosunków międzynarodowych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Podział na specjalności nastąpi po zakończeniu rekrutacji, zależnie od liczby przyjętych osób. Po przyjęciu na studia studenci wybierają jedną z 3 specjalności:

  • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
  • dyplomacja współczesna,
  • międzynarodowa polityka handlowa.

Specjalność może nie zostać uruchomiona w przypadku zbyt małej liczby zainteresowanych jej studiowaniem.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę w dziedzinie stosunków międzynarodowych, dotyczącą zwłaszcza międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Powinien posiadać znajomość teorii i praktyki stosunków międzynarodowych oraz teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent powinien posiadać umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające mu podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii, oraz osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent powinien znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanej z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Stołeczna lokalizacja Instytutu, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczony zespół pracowników są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Ukończenie studiów w ISM stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu.

Specjalności i specjalizacje

Specjalność: Bezpieczeństwo i studia strategiczne

Specjalność prowadzona jest przez Zakład Studiów Strategicznych ISM, który tworzy zespół kompetentnych i dynamicznych osób, o szerokim spektrum zainteresowań badawczych i bogatym oraz różnorodnym doświadczeniu. Kierownikiem zakładu jest prof. dr hab. Roman Kuźniar, sprawujący obecnie funkcję doradcy prezydenta RP ds. bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, a wcześniej m.in. dyplomata oraz dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Na wysoką jakość kształcenia przekłada się nie tylko wyjątkowy dorobek badawczy członków Zakładu, ale także bliski związek ich prac z praktyką. Przejawia się to m.in. we współpracy z MON, BBN i innymi ośrodkami rządowymi, w konferencjach oraz projektach związanych z bieżącymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w udziale w opracowywaniu strategii bezpieczeństwa narodowego RP, w strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa narodowego, w przygotowaniu autorskiej koncepcji strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego – przed szczytem NATO w Lizbonie, w 2010 r.

W istotną część przedsięwzięć zakładu angażują się również studenci (obecnie np. w kolejnych spotkaniach eurodebaty toczącej się w Pałacu Prezydenckim). We współpracy z innymi pracownikami ISM Zakład odpowiada za przygotowanie kolejnych edycji „Rocznika Strategicznego”, jednej z trzech tego rodzaju publikacji w Europie (obok Wielkiej Brytanii i Francji). Prócz tego opracowuje wspólnie publikacje książkowe, w tym podręcznik do studiów nad bezpieczeństwem „Bezpieczeństwo międzynarodowe” (Warszawa, 2012).

Nauczanie na specjalności obejmuje wszystkie aspekty bezpieczeństwa i studiów strategicznych. Obszernie omawiane są zagadnienia tradycyjnie związane z tą problematyką – kwestie użycia siły, istota i przebieg konfliktów zbrojnych, funkcjonowanie i specyfika sojuszy i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa, studia strategiczne oraz nad narodowymi strategiami bezpieczeństwa. Równie wiele uwagi poświęca się także aspektom humanitarnym i prawnym bezpieczeństwa, problematyce kontroli zbrojeń i rozbrojenia, a także zagadnieniom takim jak bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne, terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne czy wyzwania dla bezpieczeństwa jednostek. Ambicją prowadzących specjalność jest przekazanie wiedzy aktualnej i całościowej, z uwzględnieniem pełnej złożoności problematyki bezpieczeństwa oraz wykorzystaniem solidnego fundamentu teoretycznego. Dlatego też ważnym elementem programu specjalności pozostaje prezentacja historycznej ewolucji oraz obecnego stanu teorii bezpieczeństwa międzynarodowego.

Studia na specjalności bezpieczeństwo i studia strategiczne przygotowują profesjonalistów do pracy w administracji rządowej, ośrodkach analitycznych, organizacjach międzynarodowych i przedsiębiorstwach, których działalność jest związana z zagadnieniami szeroko pojętego bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak uczą myśleć strategicznie i planować wielowymiarowo, co stanowi umiejętność przydatną w niemal każdej sytuacji i okolicznościach.

 

Specjalność: Dyplomacja współczesna

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy służbach dyplomatycznych i konsularnych, w organizacjach międzynarodowych, w tym w obsłudze struktur unijnych oraz instytucjach wewnętrznych z udziałem podmiotów zagranicznych. Studenci otrzymują rozszerzoną ofertę przedmiotów z zakresu stosunków międzynarodowych, umożliwiającą swobodne poruszanie się w tej dziedzinie oraz treści specyficzne, pozwalające poznać teoretyczne podstawy wiedzy o funkcjonowaniu służb dyplomatycznych i konsularnych. Poza bardzo mocno wpisującymi się we współczesne stosunki międzynarodowe kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego, ochrony praw człowieka ochrony środowiska i podstawowymi zagadnieniami z zakresu obrotu gospodarczego, studenci poznają niezbędną do poruszania się w środowisku dyplomatycznym historię sztuki i historię dyplomacji. Analizują prawo dyplomatyczne i prawo konsularne oraz powiązane z nimi normy zwyczajowe i kurtuazyjne. Poznają protokół dyplomatyczny, organizację i technikę służby zagranicznej, a także komunikowanie w dyplomacji i zasady negocjacji, pozwalające nie tylko przyswoić specjalistyczną terminologię, właściwe zachowania, ale także tajniki „sztuki” związanej z obrotem międzynarodowym. Zajęcia powadzone są częściowo przez pracowników Instytutu mających osobiste doświadczenie w pracy dyplomatycznej i konsularnej.

 

Specjalność: Międzynarodowa polityka handlowa

To unikalna specjalizacja na kierunku stosunki międzynarodowe i jedyna tego rodzaju oferta dydaktyczna w naszym kraju. Utworzona została z myślą o tych kandydatach, których interesują kwestie obrotu gospodarczego z zagranicą (finanse, handel, biznes międzynarodowy, usługi, ochrona własności intelektualnej). To specjalność o wybitnie prorynkowej orientacji przygotowująca do podjęcia pracy w sektorze prywatnym i publicznym, instytucjach UE i przedsiębiorstwach międzynarodowych. Umożliwia to struktura programu nauczania w którym znalazły się przedmioty z prawa gospodarczego, organizacji i zarządzania, analizy finansów, polityki handlowej państw, zasad prowadzeni biznesu międzynarodowego. Wybór tej specjalności to najlepsza inwestycja w karierę zawodową na krajowym, unijnym i globalnym rynku pracy.

Opłaty
Studia niestacjonarne – zaoczne drugiego stopnia:opłata za I i II rok studiówopłata jednorazowa 5700 zł
opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym: 6000 zł
I rata 3000 zł
II rata 3000 zł
opłata w czterech ratach – łącznie, w tym: 6700 zł
I rata 1675 zł
II rata 1675 zł
III rata 1675 zł
IV rata 1675 zł
Kontakt

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW REKRUTACJI W ISM UW: mgr Jacek Kosiarski
ul. Żurawia 4, tel. do Sekretariatu ISM 22 553-16-38;
e-mail : j.kosiarski@uw.edu.pl ).

UWAGA : INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE :

irk.uw.edu.pl ;

http://rekrutacja.uw.edu.pl/ ;

Poczta do ISM ws. rekrutacji : rekrutacja@ism.uw.edu.pl

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej na studia anglojęzyczne I i II stopnia jest Linda Masalska , tel. 22 55-31-637

e-mail : international.office.ism@uw.edu.pl

Kontakt z Biurem ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego (np. w sprawach dotyczących rejestracji kandydatów na studia, funkcjonowania systemu irk, itd.)
http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/