Stowarzyszenia Absolwentów

Absolwenci ISM to najlepsi ambasadorzy naszego Instytutu.

To olbrzymia społeczność rozsiana po całym świecie, specjaliści w swojej dziedzinie, wybitni naukowcy, przedsiębiorcy, politycy, funkcjonariusze publiczni, dziennikarze, artyści, a nawet sportowcy – tysiące osób, które codziennie wnoszą swój wkład w najrozmaitsze obszary ludzkiej działalności.

Każdego roku jest ich coraz więcej. Studenci naszego Instytutu w szczególności są zrzeszeni w Stowarzyszeniu Absolwentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, ale również dołączają do Klubu Absolwentów UW.

Klub Absolwentów UW zrzesza absolwentów studiów I stopnia, II stopnia, III stopnia lub studiów podyplomowych. Działania Klubu Absolwentów UW mają charakter informacyjno-integracyjny i są przygotowane specjalnie dla absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

W szczególności do zadań Klubu Absolwentów UW  należy:
 • kształtowanie bardzo dobrych relacji i współpracy absolwentów z całym środowiskiem akademickim UW,
 • prowadzenie serwisu informacyjnego dla absolwentów o wydarzeniach na uczelni, osiągnięciach naukowych studentów, pracowników i absolwentów UW,
 • informowanie o możliwości dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy na UW w ramach studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i wykładów,
 • tworzenie możliwości dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, nawiązywania kontaktów biznesowych na stronie internetowej oraz podczas zjazdów i spotkań absolwentów,
 • organizowanie programów stypendialnych i mentorskich dla studentów i absolwentów, kursów, szkoleń, projektów naukowo-badawczych, wystaw, pokazów, konkursów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji,
 • prowadzenie działalności lobbingowej i fundraisingowej na rzecz UW,
 • propagowanie wzorców osobowych, zachowań i inicjatyw wspomagających działania w zakresie budowy właściwego wizerunku UW oraz jego absolwentów,
 • współpraca z organizacjami zrzeszającymi absolwentów UW w kraju i za granicą.
Klub Absolwentów UW organizuje również  spotkania absolwenckie, konferencje, debaty, warsztaty oraz specjalne akcje, które służą podtrzymywaniu relacji między absolwentami a społecznością uniwersytecką. Są to:
 • program mentoringowy, który polega na współpracy absolwentów z dużym doświadczeniem zawodowym ze studentami i doktorantami Uniwersytetu,
 • program wolontariatu absolwenckiego, który wspiera otoczenie Uniwersytetu.
Organizacja

Klub jest formą działalności Uczelni, którą prowadzi Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej (dalej: Biuro) pod kierunkiem Rektora UW lub właściwego Prorektora. Biuro prowadzi bazę danych członków Klubu, stronę internetową Klubu, odpowiada za organizację działalności Klubu i zapewnia przepływ informacji. W realizacji tych zadań Biuro współdziała z innymi jednostkami Uczelni.

Członkostwo w Klubie jest dobrowolne. Członkowie Klubu mogą w jego działalności uczestniczyć w stopniu przez siebie wybranym.

Członkowie Klubu mogą dobrowolnie wpłacać darowizny i przekazywać dary na rzecz Klubu i Uniwersytetu.

Klub funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej, zwłaszcza jest otwarty na wszelkie inicjatywy oraz zapewnia swobodę przepływu informacji, różnorodność podejmowanych przedsięwzięć i spontaniczność działania.

Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji członków Klubu w drodze wymiany informacji i uwag.

 

Zasady członkostwa
 • Klub jest otwarty dla wszystkich absolwentów studiów I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie uzupełniające lub jednolite magisterskie), III stopnia (doktoranckie) lub studiów podyplomowych UW. Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie Deklaracji Absolwenta UW.
 • Zapisując się do Klubu absolwent wypełnia Deklarację Absolwenta UW i składa oświadczenia w przedmiocie wyrażenia bądź nie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.
 • Biuro po otrzymaniu Deklaracji Absolwenta UW dokonuje weryfikacji danych i wpisuje do elektronicznej bazy nową osobę jako pełnoprawnego członka Klubu, co oznacza, iż przysługują jej wszystkie prawa wynikające z członkostwa w Klubie.
 • Dołączenie do Klubu wymaga wypełnienia wszystkich pól formularza w Deklaracji Absolwenta UW określonych jako obowiązkowe.
 • W przypadku braku identyfikacji absolwenta w bazie danych uczelni zostanie on poproszony o okazanie pracownikowi Biura odpowiedniego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów na UW.
 • W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w Deklaracji Absolwenta UW są nieprawdziwe, Biuro zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona członków Klubu osoby, która przesłała informacje niezgodne z prawdą.
 • Każdy członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Biurem pod adresem: Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, e-mail: kontakt@absolwent.uw.edu.pl.
 • Dane teleadresowe członków Klubu znajdujące się w bazie są udostępniane wyłącznie członkom Klubu za zgodą osób, których dane dotyczą.
 • Absolwent ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie w każdym czasie po uprzednim powiadomieniu o tym Biuro drogą mailową, pocztową lub osobiście. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą skutecznego złożenia przez absolwenta oświadczenia o rezygnacji.
 • Biuro zastrzega sobie prawo, a absolwent to prawo akceptuje, do wykluczenia danej osoby z grona członków Klubu, gdy narusza ona niniejsze Zasady lub prowadzi działania na niekorzyść Klubu, jego członków lub Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Decyzję w sprawie odmowy przyjęcia absolwenta do Klubu lub wykluczenia z Klubu wydaje kierownik Biura.
 • Absolwentowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Rektora lub właściwego prorektora UW w terminie 14 dni od otrzymania decyzji z Biura.
 • W momencie wystąpienia lub wykluczenia członka z Klubu danej osobie przestają przysługiwać przywileje członka Klubu, jest ona również zobowiązana do zwrócenia Karty Absolwenta UW w terminie do tygodnia od dnia rezygnacji lub wykluczenia z grona członków Klubu.
Absolwenci UW mogą wyrobić sobie kartę uprawniającą do skorzystania ze specjalnej oferty partnerów klubu oraz przywilejów na terenie uczelni, m.in.:
 • dostępu do wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • 15% zniżki w księgarni internetowej Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego,
 • bezpłatnego wstępu do Ogrodu Botanicznego UW.
 • zniżki w Gabinecie Fizjoterapii Klubu Uczelnianego AZS UW, ul. Karowa 18.
 • zniżki na ściance wspinaczkowej w Centrum Sportu i Rekreacji UW, ul. Banacha 2a.
 • zniżki w hotelach Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Bezpłatnego zaproszenia na biletowane wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Warszawski.
 • zniżki w wysokości 20% na wszystkie produkty dostępne w ramach serwisu skillgen.eu.
 • Karta Absolwenta UW może służyć jako bilet ZTM (jest zintegrowana z Warszawską Kartą Miejską). Przy jej użyciu można również dokonać płatności za parking.
Inne przywileje:
 • bezpłatny newsletter,
 • dostęp do wewnętrznego portalu Klubu i utworzenie własnego Profilu Absolwenta,
 • możliwość aktywnego kształtowania działalności Klubu poprzez zgłaszanie swoich propozycji i projektów oraz ofert współpracy,
 • bezpłatne konto USOSweb, wi-fi eduRoam i pakiet Google Apps for Education.

Klub przyznaje również status członka honorowego oraz wydaje bezterminową kartę honorową. Kandydatury osób, którym przyznaje się status członka honorowego i kartę honorową są rozpatrywane i akceptowane przez Zespół Rektorski. Kryterium przyznawania statusu członka honorowego nie stanowi ukończenie Uniwersytetu Warszawskiego. Członkom honorowym Klubu przysługują wszystkie przywileje przypisane członkom Klubu.

Siedziba

Klub Absolwentów
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,
00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66, lok. 0.111, parter

Jak się kontaktować?

mailowo: kontakt(at)absolwent.uw.edu.pl
www.klubabsolwentow.uw.edu.pl