Rocznik Strategiczny

Numer ISSN: 2300-2654
Wersją pierwotną (referencyjną)
Rocznika Strategicznego jest wersja papierowa

Rocznik Strategiczny

Rocznik Strategiczny to ukazujący się od 1996 r. periodyk, którego zadaniem jest analiza i ocena środowiska międzynarodowego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych z polskiego punktu widzenia zagadnień politycznych, wojskowych i gospodarczych, przedstawianych zarówno w aspekcie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. W jego przygotowaniu uczestniczy zespół autorów złożony z pracowników polskich i zagranicznych ośrodków naukowych i analitycznych (m.in. Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Obrony Narodowej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych IFRI, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem SIPRI) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kolegium redakcyjne

Prof. dr hab. Roman Kuźniar – redaktor naczelny, w tym także redaktor tematyczny – aspekty geopolityczne
Dr Patrycja Grzebyk – sekretarz redakcji oraz redaktor tematyczny – prawo międzynarodowe
Dr hab. Marek Madej – redaktor tematyczny – bezpieczeństwo
Maria Kaniewska – redaktor językowy
Prof. dr hab. Mirosław Sułek – redaktor statystyczny

Rada naukowa

Amitav Acharya (American University)
Bolesław Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski)
Barry Buzan (London School of Economics)
Shantanu Chakrabarti (University of Calcutta)
Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)
Andrew Hurrell (University of Oxford)
Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski)
Markijan Malskyj (Ivan Franko National University of Lviv)
Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)
Matthew McCartney (University of Oxford)
Adam Daniel Rotfeld (Uniwersytet Warszawski)
Mónica del Carmen Serrano Carreto (The Colegio de México)
Fan Shiming (Peking University)
Henryk Szlajfer (Polska Akademia Nauk)
Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

Wydawnictwo

Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
tel.: + 48 22 828 95 63
Aktualny Rocznik Strategiczny jest dostępny w każdej dobrej księgarni naukowej.
Starsze rocznik (ale także aktualny) można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Wydawnictwa Naukowego Scholar (http://scholar.com.pl/)

Informacja dla autorów

Artykuł należy składać e-mailem na adres sekretarza redakcji patrycjagrenich(at)wp.pl lub patrycja.grzebyk(at)uw.edu.pl. Redakcja akceptuje dokumenty przesłane jedynie w formacie Word (jakakolwiek wersja). Aby artykuł ukazał się w Roczniku z danego roku, konieczne jest przesłanie artykułu najpóźniej do stycznia tegoż roku (a zatem, aby tekst mógł się ukazać w Roczniku Strategicznym 2014/2015, data publikacji maj 2015, artykuł musi być przesłany najpóźniej do końca stycznia 2015 r.).
Wszystkie artykuły podlegają wstępnej weryfikacji dokonywanej przez redakcję w zakresie spełnienia przez przesłany tekst podstawowych wymogów dotyczących redakcji tekstu naukowego i zgodności tematycznej z linią czasopisma (zobacz procedura recenzowania).
Przesłane artykułu nie powinny przekraczać 40.000 znaków (wliczając przypisy oraz pola tekstowe). Artykułowi powinien towarzyszyć abstrakt w języku angielskim oraz słowa kluczowe, które autor sugeruje umieścić w indeksie. W przypadku wykorzystania zdjęć, prosimy o przekazanie dokumentu potwierdzającego prawo do ich użycia w publikacji. Tabele, wykresy powinny być opisane w języku polskim, wraz z przywołaniem źródła pochodzenia.
Autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz zakresu i formy uczestnictwa).
Kolegium redakcyjne pragnie podkreślić, że “ghostwriting”, “guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Procedura recenzyjna

Wszystkie przesłane artykuły podlegają wstępnej weryfikacji dokonywanej przez redakcję w zakresie spełnienia przez przesłany tekst podstawowych wymogów dotyczących redakcji tekstu naukowego i zgodności tematycznej z linią czasopisma.

W razie wstępnej pozytywnej oceny artykułu przez kolegium redakcyjne, redaktorzy tematyczni przesyłają artykuł do dwóch niezależnych recenzentów (spoza jednostki, w której afiliowany jest autor).

Recenzenci oceniają tekst na zasadzie double blind-peer review (tożsamość autorów i recenzentów pozostaje wyłącznie do wiadomości redakcji; recenzent nie zna nazwiska autora artykułu; autor artykułu nie zna nazwisk recenzentów).

W przypadku tekstów w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.

W przypadku zasugerowania przez recenzentów poprawek, bądź uzupełnienia, warunkiem przyjęcia publikacji będzie spełnienie sugestii recenzenta (-ów) lub przekonująca odpowiedź na ich zarzuty, które zostaną uznane przez recenzentów.

Recenzenci oceniają przesłany artykuł zgodnie z formularzem recenzyjnym, w formie pisemnej, za którą uważa się także recenzję przesłaną emailem lub faksem.

Recenzenci proszeni są o wnikliwą analizę artykułu i szczególnie rozbudowane uzasadnienie w przypadku recenzji negatywnej. Recenzent powinien zwrócić uwagę m.in. na adekwatność tytułu, jasność przekazu, niesprzeczność wniosków, poprawność metodologiczną, oryginalność tekstu, uwzględnienie najważniejszych informacji i odniesień źródłowych.

Każda recenzja powinna się kończyć wyraźnym zaleceniem, czy artykuł powinien, czy też nie powinien zostać opublikowany. W przypadku sprzecznych recenzji, decyzja o publikacji leży po stronie redaktora naczelnego.

Recenzenci Rocznika Strategicznego

Dr Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Dr hab., prof. UW Piotr Balcerowicz, Instytut Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Stanisław Bieleń, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Michał Chorośnicki, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Mirosława Czerny, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski
Dr Robert Czulda, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa
Dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski
Prof. Janusz Danecki, Wydział Orientalistyczny
Dr Arkadiusz Domagała, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
Dr Spasimir Domaradzki, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, Uczelnia Łazarskiego
Dr Anna Dudek, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Dr Andrzej Dumała, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Anna Dumała, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Andrzej Dybczyński, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Marek Figura, Instytu Wschodni, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Dr hab. Sylwester Gardocki, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Marcin Gawrycki, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Aleksander Głogowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynaroowych, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Dr Marcin Grabowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Piotr Grochmalski, prof. UMK, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab., prof. UJ Artur Gruszczak, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
Dr Marcin Kaczmarski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Michał Kowalski, Wydział Prawa Międzynarodowego, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Stanisław Koziej
Łukasz Kulesa, European Leadership Network
Dr Joanna Kulska, Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski
Dr hab., prof. AON Robert Kupiecki, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Akademia Obrony Narodowej
Dr hab. Larysa Leszczenko, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Wiesław Lizak, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr hab., prof. UŁ Robert Łoś, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Dr Marek Madej, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr Artur Malantowicz
Dr hab. Krzysztof Malinowski, Instytut Zachodni w Poznaniu
Dr Marcin Marcinko, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Paulina Matera, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Dr Marcin Menkes, Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr hab. Grażyna Michałowska, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Dominik Mierzejewski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, Wydział Prawa i Administracji,Uniwersytet Ślaski
Prof. dr hab. Dariusz Milczarek, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Beata Ociepka, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Jacek Pawłowski, Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Akademia Obrony Narodowej
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Beata Piskorska, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Sebastian Płóciennik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Dr hab., Prof. UAM, Anna Potyrała, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Kamila Pronińska, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr Tomasz Pugacewicz, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
Dr Maciej Raś, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr Jacek Reginia-Zacharski, Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Łódzki
Dr Mariusz Ruszel, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
Dr Patrycja Sasnal, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Prof. dr hab. Stefan Sawicki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Dr Witold Sokala, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Anna Solarz, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Marcin Solarz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Dr Marcin Szydzisz, Zakład Polityki Zagranicznej RP, Uniwersytet Wrocławski
Dr Filip Tereszkiewicz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski
Dr Rafał Ulatowski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Wiesław Walkiewicz, Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dr Karolina Wierczyńska, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
Dr hab. Justyna Zając, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Dr Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Do pobrania: formularz recenzyjny RS

 

24 tom Rocznika Strategicznego 2018/2019

24 tom Rocznika Strategicznego 2018/2019

Ukazał się 24. tom Rocznika Strategicznego, w którym oprócz stałych części (Obserwatorium bezpieczeństwa, Świat w Roczniku) w Panoramie znalazły się artykuły poświęcone power politics.

23 tom Rocznika Strategicznego 2017/2018

23 tom Rocznika Strategicznego 2017/2018

Właśnie ukazał się 22. tom Rocznika Strategicznego, a w nim oprócz Obserwatorium bezpieczeństwa i analizy światowej polityki, m.in. o Brexicie, strategii globalnej Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych prezydenta Trumpa i wiele innych tematów.

22 tom Rocznika Strategicznego 2016/2017

22 tom Rocznika Strategicznego 2016/2017

Właśnie ukazał się 22. tom Rocznika Strategicznego, a w nim oprócz Obserwatorium bezpieczeństwa i analizy światowej polityki, m.in. o Brexicie, strategii globalnej Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych prezydenta Trumpa i wiele innych tematów.

21 tom Rocznika Strategicznego 2015/2016

21 tom Rocznika Strategicznego 2015/2016

Tom 21, pod redakcją prof. Romana Kuźniara. W Roczniku m.in. Przegląd sytuacji strategicznej, Obserwatorium bezpieczeństwa, analiza polityki wielu państw oraz ocena sytuacji regionalnej, a także temat specjalny „Uchodźcy – migracja – terroryzm” oraz Panorama rocznika.