Sympozjum imienia prof. K. Skubiszewskiego

Instytut Stosunków Międzynarodowych ogłasza konkurs
imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego
na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej

Konkurs jest organizowany we współpracy z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród studentów polskich uczelni wiedzy na temat pierwszego Ministra spraw zagranicznych odrodzonej RP prof. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz założeń prowadzonej przezeń polityki zagranicznej, polityki czasu wielkiego przełomu. Zakres tematyczny konkursu jest jednak znacznie szerszy. Będą w nim nagradzane najlepsze prace magisterskie na temat polskiej polityki zagranicznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej RP oraz miejsca Polski w Europie w aspekcie ideowym, prawno-instytucjonalnym, politycznym, strategicznym i ekonomicznym. Cezurą wyjściową jest rok 1945.

Prace magisterskie zgłaszane do konkursu powinny być obronione do końca danego roku akademickiego czyli 30 września oraz nadsyłane do ISM UW w wersji papierowej i elektronicznej – wraz z krótkim listem uzasadniającym od promotora – do 30 listopada. Prace mają być napisane w języku polskim. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu następnego roku, przy okazji krótkiej sesji poświęconej polskiej polityce zagranicznej i osobie Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego. Niezależnie od kierunku studiów, chodzi o prace obronione na polskiej uczelni.

Przyznawana będzie jedna I nagroda (dyplom i nagroda pieniężna) oraz dwa wyróżnienia. Wyróżnione prace, jeśli będzie to uzasadniał ich temat i poziom, będą mogły być opublikowane w jednej z serii wydawniczych ISM UW.

Skład kapituły: prof. dr hab. Roman Kuźniar – przewodniczący kapituły, prof. dr hab. Dariusz Popławski, prof. dr hab. Ryszard Zięba, dr hab. Andrzej Szeptycki, dr hab. Paweł Borkowski, dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Aleksandra Jarczewska