Praktyki zawodowe

Kto musi odbyć praktyki zawodowe?

Od roku akademickiego 2016/17 praktyki są fakultatywne dla wszystkich studentów (por. program studiów).

Co się stanie, w przypadku, gdy student nie odbędzie praktyk zawodowych w czasie studiów?
Nie uzyska absolutorium i nie będzie mógł przystąpić do egzaminu licencjackiego, więc nie otrzyma dyplomu.
Do kiedy student musi zaliczyć praktyki zawodowe?
Do końca III roku studiów licencjackich.
Co muszę zrobić, aby zaliczyć praktyki zawodowe?
Odbyć praktykę, a następnie udać się na dyżur instytutowego pełnomocnika ds. praktyk i uzyskać wpis (do indeksu, w karcie egzaminacyjnej – można dopisać ręcznie rubrykę na praktyki; jeśli student indeks lub kartę posiada, oraz w USOSie). Możliwe jest również przekazanie pełnomocnikowi zaświadczenia o odbyciu praktyk przez pozostawienie zaświadczenia w przegródce pełnomocnika w Sali 402, ul. Żurawia 4.   Wpis do indeksu uzyskuje się na podstawie zaświadczenia z miejsca odbywania praktyk lub wpisu z indeksu z innego kierunku lub innej uczelni. (Proszę skserować zaświadczenie, by można je było włączyć do akt).
Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu o odbyciu praktyk?
Informacja o tym, kiedy i w jakim wymiarze student odbył praktykę i co należało do jego obowiązków. W przypadku braku wyszczególnienia obowiązków, student do zaświadczenia powinien dołączyć swoje oświadczenie, w którym opisuje, czym zajmował się na praktykach.
Jak długa musi być praktyka zawodowa?
Minimum 3 tygodnie lub 120 h (a zatem student może wyrobić więcej lub mniej niż 120 h, byleby praktyka trwała co najmniej 3 tygodnie, lub może odbyć 120 h praktyk w okresie krótszym niż 3 tygodnie).
Czy można odbyć praktykę za granicą?
Tak.
Czy uczelnia może ubezpieczyć mnie od następstw nieszczęśliwych wypadków?
Student, który ma obowiązek odbycia praktyk, może być zgłoszony do ubezpieczenia NNW z ramienia UW, ale musi tego dokonać pełnomocnik ds. praktyk.   Uwaga! Student nie jest automatycznie ubezpieczony od NNW z racji tego, że jest studentem! Konieczne jest indywidualne zgłoszenie do ubezpieczyciela, którego dokonuje pełnomocnik ds. praktyk. Student na adres pełnomocnika powinien wysłać następujące dane: imię i nazwisko, pesel, miejsce odbywania praktyki, termin odbywania praktyki (od – do). Nie można zgłosić studenta do ubezpieczenia bez podania dat odbywania praktyk!
Kto może z ramienia uczelni podpisać indywidualne porozumienie w sprawie praktyk?
Pełnomocnik Dziekana WNPiSM ds. praktyk (dr Piotr Zawadzki). Porozumienie powinno być zgodne z wzorem uniwersyteckim (zobacz wzór w Dokumentach), Jeśli od niego odbiega, powinno być, przed podpisaniem przez pełnomocnika wydziałowego, zaopiniowane przez radcę prawnego UW (biuro w Pałacu Kazimierzowskim).
Kto może z ramienia uczelni wypisać skierowanie na praktyki?
Pełnomocnik Dyrektora ISM ds. praktyk (dr Paula Marcinkowska).
Gdzie mogę uzyskać zaświadczenie, że jestem studentem?
W sekcji studenckiej.
Nie mogę znaleźć miejsca, w którym można odbyć praktykę, gdzie mam szukać pomocy?
Najpierw proszę przejrzeć listę ofert w dziale: oferty praktyk oraz na http://www.biurokarier.uw.edu.pl/, a także do bazy wydziałowej http://praktyki.wnpism.uw.edu.pl   Jeśli nie uda się nic wybrać, albo nigdzie się nie można dostać proszę się skontaktować z instytutowym pełnomocnikiem ds. praktyk.
Czy z racji tego, że jestem zatrudniony/a mogę mieć zaliczone praktyki?
Tak, ale praca powinna spełniać cele praktyk zawodowych. Aby uzyskać zaliczenie należy przedstawić instytutowemu pełnomocnikowi ds. praktyk zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z wyszczególnieniem zakresu obowiązków opieczętowane i podpisane przez osobę upoważnioną oraz wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia (wzór w zakładce przydatne dokumenty). Po pisemnym zaakceptowaniu dokumentów przez pełnomocnika instytutowego, należy zgłosić się z dokumentacją do pełnomocnika wydziałowego.

Pełnomocnik ISM ds. praktyk

Pełnomocnikiem ds. praktyk w Instytucie Stosunków Międzynarodowych jest dr Anna Wróbel (awrobel@uw.edu.pl).  Dyżur pełnomocnika zobacz: dyżury pracowników.

Pełnomocnikiem ds. praktyk na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, z którym można się kontaktować, gdy pełnomocnik instytutowy jest niedostępny, jest dr Tomasz Mering (tomasz.mering@uw.edu.pl).

Osoby zainteresowane uzyskaniem skierowania powinny skontaktować się z dr Anną Wróbel drogą mailową PRZED dyżurem. Podobnie osoby chcące zgłosić się do ubezpieczenia NNW czy uzyskać zaświadczenie o ubezpieczeniu. Osoby zainteresowane uzyskaniem porozumienia indywidualnego z instytucją przyjmującą na praktyki, proszone są o kontakt bezpośrednio z wydziałowym pełnomocnikiem ds. praktyk (dr Tomasz Mering).

Osoby, które pragną uzyskać wpis w indeksie/karcie powinny przed przyjściem na dyżur uzupełnić indeks/kartę. Zawsze wpisujemy 120 H (nawet jeśli odbyliśmy więcej godzin praktyk), w rubryce wykładowca (prowadzący) wpisujemy: dr Anna Wróbel, w rubryce przedmiot wpisujemy: Praktyki zawodowe w ….(tu trzeba wpisać miejsce odbywania praktyk) w okresie od…. do….

Przydatne dokumenty

Zasady odbywania praktyk na WNPiSM – Oficjalna uchwała Rady Wydziału stanowiąca podstawę dla odbywania praktyk zawodowych przez studentów WNPiSM.

Przewodnik zaliczania praktyk

Porozumienie indywidualne dot. organizacji praktyk – wraz z załącznikiem „Ramowy program praktyki” – porozumienie dotyczy odbywania praktyk przez 1, konkretnego studenta u 1 pracodawcy.

Porozumienie systemowe (zbiorowe) – wraz z załącznikami – skierowaniem i zaświadczeniem o odbyciu praktyk – porozumienie dotyczy odbywania praktyk przez wielu studentów u określonego pracodawcy

Skierowanie na odbycie praktyki

Wniosek o zaliczenie praktyk studenckich na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Zgłoszenie do ubezpieczenia NNW

Ankieta studenta.

Oferty praktyk

Administracja Publiczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Więcej informacji na http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praktyki-wolontariaty-i/praktyki-studenckie/591,Praktyki-studenckie.html Strona ogólna biuletynu informacji publicznej zob. http://bip.kprm.gov.pl/ Strona KPRM zob. https://www.premier.gov.pl/

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Warszawy

Do zakresu działania Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

 1. koordynacja polityki związanej z pozyskiwaniem funduszy europejskich, w tym:
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich, w tym w szczególności projektów inwestycyjnych oraz projektów z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności gospodarki m.st. Warszawy, związanych z zadaniami własnymi i polityką rozwoju m.st. Warszawy;
  • realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla projektów, o których mowa w lit. a, po uzyskaniu dofinansowania ze środków funduszy europejskich;
  • wskazywanie biurom i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków z funduszy europejskich;
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w celu wykorzystania środków funduszy europejskich;
  • informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rozwoju zdolności administracyjnych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich na realizację zadań własnych i polityki rozwoju m.st. Warszawy;
  • prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy, które korzystają z finansowania w ramach określonych środków funduszy europejskich;
  • udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie identyfikacji projektów współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania ze środków funduszy europejskich;
  • organizowanie procesu naboru partnerów oraz rejestracja umów partnerskich tworzonych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym funduszy europejskich;
 2. koordynacja prac m.st. Warszawy w zakresie polityki miejskiej w korelacji z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim;
  • koordynacja prac m.st. Warszawy w zakresie strategii rozwoju m.st. Warszawy;
  • koordynacja prac m.st. Warszawy w zakresie obszaru funkcjonalnego aglomeracji warszawskiej;
 3. koordynacja polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy:
  • prowadzenie działań związanych z programem „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości”;
  • współpraca ze środowiskami gospodarczymi i naukowymi;
  • współpraca z podmiotami innowacyjnej gospodarki przyczyniającymi się do zwiększenia zatrudnienia na terenie m. st. Warszawy;
  • prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości Smolna;
 4. koordynacja czynności prowadzonych przez pracowników urzędów dzielnic dotyczących działalności gospodarczej i zezwoleń oraz nadzór nad tymi czynnościami w sprawach:
  • wynikających z przepisów Rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
  • zaświadczeń, w rozumieniu Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej,
  • ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
  • związanych z przygotowaniem projektów zezwoleń i wykonywaniem innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.);
 5. wykonywanie zadań m.st. Warszawy w zakresie targowisk i hal targowych.

Przy pomocy Biura wykonywany jest nadzór nad Urzędem Pracy m.st. Warszawy. Zainteresowani praktykami proszeni są o kontakt na adres inteuro@um.warszawa.pl lub tel. 22 443 07 50, 22 443 07 51, 22 443 07 52 Biuro prowadzi również punkt informacyjny Europe Direct zob. http://europedirect.um.warszawa.pl/index.php?utm_source=um.warszawa.pl&utm_medium=redirect%2B301&utm_campaign=ex%2Bhtaccess Zainteresowani proszeni są o kontakt Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, tel.:(22) 443 03 69, (22) 443 07 80, faks: (22) 443 07 98

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej chętnie przyjmie studentów ISM UW na praktyki w dwóch departamentach: Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej oraz Departamencie Analiz i Prognoz. Formularze dotyczące praktyk w MEN dostępne są na stroniehttp://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=29 Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Agatą Kozłowską – Główny Specjalista (MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, Biuro Kadr i Szkolenia, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel. 22 34 74 217, fax 22 629 10 33 e-mail: agata.kozlowska@men.gov.pl).

Media

Radio Wnet

Radio Wnet powstało z myślą o stworzeniu mediów prawdziwie publicznych. Radio Wnet to inicjatywa Krzysztofa Skowrońskiego i ludzi od lat związanych z mediami Grzegorza Wasowskiego, Moniki Wasowskiej, Jerzego Jachowicza, Katarzyna Adamiak – Sroczyńskiej i Wojciecha Cejrowskiego, osób których ścieżki spotkały się w radiowej Trójce. Z tego spotkania wyrósł pomysł na całkiem nową jakość. Radio Wnet to idea, to pomysł na to co z pozoru jest sprzecznością! To idea połączenia prawdziwego doświadczenia z młodzieńczą pomysłowością, bo Radio Wnet to profesjonalne medium, które jest otwarte na początkujących! To miejsce, gdzie publikować może każdy! Wirtualne bo dostępne za pomocą , ale i realne, prawdziwe – radiowo – studyjne . Radio Wnet łączy ulotność słowa żywego z trwaniem tego co wypowiedziane – Wnet to radio, którego głos nie milknie. Trwa w portalu i zapisuje swoją historię na stałe. To wyjątkowe radio i prawdziwie wyjątkowy portal.To szansa dla myślących bo każda myśl, głęboka, oryginalna, ciekawa czy po prostu zabawna znajdzie tu swoje miejsce i zyska uznanie! Warto być w Portalu, warto być w radiu, warto być – Wnet! Wolna antena Radio Wnet przyjmie na praktyki studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW chętnych do realizacji praktyk studenckich w stacji radiowej, przy audycji o tematyce społecznej. Audycja cotygodniowa w cyklu Swój czy obcy? dotyczy: migracji międzynarodowych, cudzoziemców w Rzeczypospolitej, uchodźców, repatriantów i mniejszości etnicznych, religijnych, kulturowych. Zakres realizowanych praktyk studenckich będzie obejmować m. in.: zapoznanie praktykanta z pracami związanymi z przygotowaniem, emisją i postprodukcją cotygodniowych audycji w cyklu Swój czy obcy?, w tym zbieraniem, selekcją i przygotowaniem informacji dotyczących szczegółowych tematów poszczególnych audycji, wsparciem wydań internetowych. Praktykant zostanie też zapoznany z praktyką realizacji i przygotowaniem do emisji materiałów reporterskich, a także zadaniami asystenta dziennikarza prowadzącego audycję radiową. Praktykant będzie miał możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem stacji radiowej, pracą dziennikarzy w redakcji i studio emisyjnym, rodzajami sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystywanymi do realizacji programów radiowych oraz w podstawowym zakresie z obsługą sprzętu reporterskiego i obsługą aplikacji do obróbki dźwięku.Audycja Swój czy obcy? jest realizowana w oparciu o zbieranie i selekcję materiałów dotyczących życia imigrantów, działań podejmowanych na rzecz tej grupy społecznej oraz systemowych uwarunkowań ich integracji. Dlatego praktykant będzie mógł również zapoznać się ze szczegółowymi zagadnieniami w tym zakresie zarówno w redakcji, jak również w kontaktach z instytucjami zajmującymi się tą problematyką. Od kandydatów zgłaszających chęć odbywania praktyk studenckich w Radio Wnet oczekujemy przede wszystkim :rzetelności i zaangażowania w zakresie realizacji powierzanych zadań;terminowości w zakresie realizacji powierzanych zadań; bezwzględnej punktualności. Preferowana znajomość języków obcych, w szczególności języka rosyjskiego w stopniu podstawowym lub wyższym. Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do p. Michała Żejmisa (tel. kom. +48 607 83 00 01) lub pocztą elektroniczną pod adres: michal.zejmis@gmail.com O przyjęciu na praktykę studencką decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Polecamy też zapoznanie się z audycją, przy której odbywałaby się praktyka: Swój czy obcy? o migracjach, cudzoziemcach w Rzeczypospolitej, uchodźcach, mniejszościach etnicznych, religijnych, kulturowych. W każdy poniedziałek od godz. 18:00 do 18:55. Wolna antena Radio Wnet: http://www.radiownet.pl/etery/swoj-czy-obcy

Organizacje pozarządowe

HumanDoc Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Informacje o HumanDoc zob. http://humandoc.net/ Zainteresowani studenci proszeni są o przesyłanie CV wraz z listem rekrutacyjnym na adres patrycja.grzebyk@uw.edu.pl, do wiadomości d.heidrich@uw.edu.pl

Organizacje międzynarodowe

Polski Komitet ds. UNESCO

Polski Komitet ds UNESCO powstał jako odrębna instytucja w 1956. Misją PK ds. UNESCO jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. Komitet ma status organu doradczego Rady Ministrów. Pełni rolę łącznika pomiędzy Organizacją, której siedziba znajduje się w Paryżu, a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Może również wspierać inicjatywy podmiotów prywatnych, które przyczyniają się do realizacji programu UNESCO w Polsce. Wsparcie to jest zazwyczaj natury organizacyjnej. Często przybiera rolę patronatu czy pośrednictwa pomiędzy zainteresowanymi podmiotami życia społecznego i partnerami rządowymi a UNESCO. Więcej na http://www.unesco.pl/polski-komitet-ds-unesco/ Zgłoszenia na praktyki przyjmuje Pani Aleksandra Wacławczyk, e-mail: a.waclawczyk@unesco.pl, tel. 22 624 24 96.

Przedsiębiorstwa prywatne
w tej chwili brak ofert
Fundacje, Stowarzyszenia, Ośrodki analityczne

Centrum Stosunków Międzynarodowych

CSM jest fundacją – niezależnym, pozarządowym ośrodkiem analitycznym zajmującym się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi problemami polityki międzynarodowej. CSM realizuje własne projekty badawcze, przygotowuje raporty i analizy oraz uczestniczy w międzynarodowych projektach we współpracy z podobnymi instytucjami w wielu krajach. Działalność CSM ma charakter badawczy i edukacyjny. Od momentu powstania Centrum w 1996 r. udało się zbudować wpływowe forum dla debaty nad polityką zagraniczną z udziałem polityków, dyplomatów, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, dziennikarzy, studentów oraz przedstawicieli wielu innych organizacji pozarządowych. W sprawie praktyk zob. http://csm.org.pl/pl/program/praktyki.html

Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) jest instytucją badawczą zajmującą się opracowywaniem analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w sąsiadujących z Polską państwach oraz regionach bałtyckim, bałkańskim, kaukaskim oraz Azji Centralnej. OSW powstał w 1990 roku. Od 1 stycznia 2012 r. OSW ma status państwowej osoby prawnej, której działalność reguluje ustawa z 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 173, poz. 1029). W Ośrodku pracuje kilkudziesięciu analityków. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu państwa. W ramach Ośrodka działa pięć stałych zespołów analitycznych: Zespół ds. Rosji, Zespół Niemiec i Europy Północnej, Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, Zespół Środkowoeuropejski oraz Zespół Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. Analiza sektorowa – kwestie energetyczne oraz bezpieczeństwo regionalne – prowadzona jest przy wsparciu specjalistów funkcjonujących obok zespołów geograficznych. Więcej zob. osw.waw.pl Zainteresowane osoby powinny skontaktować się z koordynatorem ds. praktyk Paulą Marcinkowską i przesłać na jej adres p.marcinkowska@uw.edu.pl:

 1. wypełnioną ankietę stażysty pobierz
 2. CV
 3. informację w jakim dziale, chciałby/a student/studentka odbyć praktykę w OSW
 4. informację w jakim terminie, chciałby/a student/studentka odbyć praktykę w OSW

Dane te przekazywane są OSW. Po akceptacji kandydatury studenta przez Ośrodek, student otrzymuje skierowanie od koordynatora ds. praktyk ISM. Ogólny plan stażu: Część pierwsza: Spotkanie z koordynatorem stażu, umówienie spotkania z dyrekcją OSW i analitykami z obszaru zainteresowania. Zatwierdzenie zakresu dostępu do zasobów OSW. Przydzielenie stanowiska pracy, zapoznanie z terminalem komputerowym, zasobami elektronicznymi, biblioteką. Zatwierdzenie zadania analitycznego. Część druga: Realizacja zadania. Podsumowanie stażu: przedstawienie pracy analitycznej do recenzji kierownika stażu (na zakończenie ósmego dnia stażu). Realizacja zadań dodatkowych.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think – tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej. Fundacja Pułaskiego dostarcza strategiczne analizy i rozwiązania dla decydentów rządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, które dają wgląd w przyszłość i przewidują nadchodzące zmiany. Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje się głównie na dwóch strategicznych dla Polski wektorach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i obszarze postsowieckim. Merytorycznie tematyka obejmuje analizę szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego w sferach gospodarczej, militarnej, społeczno-politycznej oraz informacyjnej. Fundacja Pułaskiego skupia ponad 40 ekspertów i jest wydawcą Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego, Raportu Pułaskiego, Stanowiska Pułaskiego i Informatora Pułaskiego, które są analizami kwestii istotnych dla bezpieczeństwa Polski. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami. Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniły się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner i Richard Lugar. Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy i jest członkiem „Grupy Zagranica” zrzeszającej największe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się współpracą z zagranicą.   Zgłoszenia można przesyłać na adres office@pulaski.pl (pełne dane kontaktowe to Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa,tel.: 022 658 04 01 oraz 022 224 05 32 , fax: 022 205 06 35, e-mail: office@pulaski.pl)

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami. Przez 20 lat istnienia FWPN dofinansowała ponad 10 tysięcy bilateralnych projektów i współtworzyła tym samym fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego. U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako równorzędni partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współżycia w UE. W tym sensie obydwa kraje tworzą wspólnotę kształtowania wartości. Wymaga ona, aby bilateralność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich. FWPN wspomaga w szczególności: partnerstwa między instytucjami, projekty o charakterze edukacyjnym poszerzające wiedzę o Polsce i Niemczech oraz promujące języki polski i niemiecki, współpracę naukową, a także projekty artystyczne i literackie. Fundacja jest także inicjatorem i realizatorem projektów – m.in. podróży studyjnych, programów stypendialnych, publikacji, debat. Zarówno poprzez dotacje jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie. Projekty, w które angażuje się Fundacja:

 • podnoszą jakość tych relacji,
 • wypełniają istniejące deficyty,
 • zapewniają symetrię stosunków polsko-niemieckich,
 • otwierają Polaków i Niemców na wyzwania europejskie, w kontekście ich wspólnych doświadczeń.

Ze względu na specyfikę działalności Fundacji, studenci chcący odbyć praktykę w Fundacji muszą wykazać się biegłą znajomością języka niemieckiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Beatą Sobczak, nr tel. 022 338 62 50, e-mail: beata.sobczak@fwpn.org.pl

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Sytuując się między światem polityki a niezależną analizą, PISM jest propagatorem idei wspierających polską dyplomację oraz rozwój stosunków międzynarodowych. Więcej na pism.pl Na temat staży zob. http://www.pism.pl/instytut/staze-i-stypendia

Europejska  Fundacja  Praw  Człowieka  (EFHR)

Europejska  Fundacja  Praw  Człowieka  (EFHR)  jest  aktywną  organizacją  pozarządową  z  siedzibą  w  Wilnie, funkcjonującą  na  zasadzie  non-profit.  Zajmujemy  się  ochroną  praw  człowieka  na  Litwie,  udzielaniem  pomocy prawnej,  edukacją  społeczeństwa  na  temat  praw  i  wolności  człowieka,  prowadzeniem  kampanii  społecznych, promowaniem aktywności obywatelskiej, tolerancji i poszanowania różnorodności. Fundacja aktywnie współpracuje z innymi  organizacjami  na  Litwie  i  za  granicą,  bierze  udział  w  przygotowaniu  raportów  międzynarodowych  oraz prowadzi działalność prawną na Litwie i poza jej granicami. Więcej: http://www.efhr.eu Zostań praktykantem albo wolontariuszem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w Wilnie!